Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Józefa Marcińca 

ul. Zamkowa 1, 63-720 Koźmin Wielkopolski 

 tel: 62-721 68 28 e-mail: sekretariat@zspkozmin.pl

 

Regulamin zajęć praktycznych

w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Józefa Marcińca


Zajęcia praktyczne rozpoczynają się i kończą zgodnie z planem lekcji.

Uczeń ma obowiązek:
1) Zgłosić się na zbiórkę w stroju roboczym/ ubranie, obuwie/ z dzienniczkiem zajęć,
2) W czasie zajęć przestrzegać przepisów bhp,
3) Pracować pod nadzorem nauczyciela opiekuna,
4) Dbać o powierzony sprzęt szkolny,
5) Punktualnie zgłaszać się na zajęcia po przerwie śniadaniowej.

Uczeń ma prawo do:

  • jednej 20 minutowej przerwy w trakcie zajęć w czasie której - spożywa śniadanie lub odpoczywa.

Uczniowi nie wolno, pod groźbą kary wynikającej ze Statutu Szkoły w czasie przerwy:

  • oddalać się poza teren szkoły,
  • przebywać w samochodach na parkingu,
  • jeździć samochodem po terenie szkoły.
  • Uczeń, który nie będzie przestrzegał regulaminu zostanie usunięty z zajęć praktycznych z obowiązkiem odrobienia z inna grupą, oraz powiadomieniem rodziców.


W przypadku wystąpienia sytuacji nie przewidzianych niniejszym regulaminem decyzję o jego uzupełnieniu podejmuje Wicedyrektor ds. praktyk zawodowych i praktycznej nauki zawodu.